มาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย ป.3 หลักสูตร 2551

คลิกอ่านทั้งหมด>>>…..   มาตรฐานและตัวชี้วัด

ทำไมต้องเรียนภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

 เรียนรู้อะไรในภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

  • การอ่าน  การอ่านออกเสียงคำ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   คำประพันธ์ชนิดต่างๆ   การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพื่อนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  • การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคำและรูปแบบต่างๆ ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์
  • การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   พูดลำดับเรื่องราวต่างๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
  • หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
  • วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทำความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ      ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
Advertisements

ทัวร์สังฆทาน 9 วัดเข้าพรรษา 2555

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว)

นางสุนทยา คำมุงคุณ และลูกชาย (อ้วน ๆ)ร่วมกับคณะทัวร์ ถวายสังฆทาน 9 วัด ในวันที่ 7-9 กันยายน 2555

 โดยญาติธรรมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รถบัส 41 คัน รถตู้ 35 คัน

สกลนคร รถบัสคันที่ 40,41

1.วัดป่าศรีอุบลบ้านไร่ศรีอุบล ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย ได้ยอด 210,161.75 บาท

2. วัดป่าภูทอก บ้านเล้า อ.วังสะพุง จ.เลย ได้ยอด 200,401.75 บาท

3. วัดป่าหัวฝาย บ้านหัวฝาย ต.เอราวัณ จ.เลย ได้ยอด 191,381.25  บาท

4. วัดป่าเอราวัณ ต.ผาอินแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย ได้ยอด 231503.75 บาท

5. วัดป่าสันติประชาสรรค์ บ้านหอย อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้ยอด 221,189.25  บาท

6.วัดป่าภูเม็งทอง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้ยอด 212,944.75 บาท

7. วัดป่าภูเวียงน้อย บ้านเมืองเก่า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ได้ยอด 219,363.75  บาท

8. วัดป่าหนองสิม บ้านหนองสิม อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด ได้ยอด 208,733.50 บาท

9. วัดป่าหนองไฮ บ้านท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ได้ยอด 192,879.50 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 1,886,470.50  บาท

การนำเสนองาน

การทำสื่อด้วยโปรแกรม movie maker และ e book  สามารถใช้ได้กับทุกสาระ ตามเนื้อหาที่คุณครูต้องการสร้างสื่อเพื่อถ่ายทอดออกมาให้นักเรียนได้รับรู้ ถ้าเนื้อหาดี เทคนิคในการนำเสนอดี นักเรียนอาจตื่นเต้นในการเรียนรู้ และทำให้มีความสุขในการเรียน

ตัวอย่าง     ที่ได้สร้างสื่อ หนังสืออิเรคโทรนิค ปราสาทผึ้ง ประเพณีของจังหวัดสกลนคร และนำเสนองาน

http://www.youtube.com/watch?v=GYlMkkmBLE4

http://www.youtube.com/watch?v=fI0ZsggNsmQ

http://www.youtube.com/watch?v=IAWB1LxIz6I

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Tu312Af4j6Y

การอ่านและการเขียนมาตรา แม่ ก กา

              จุดประสงค์การเรียนรู้

                        1. นักเรียน จำแนกคำที่มีตัวสะกดและคำที่ไม่มีตัวสะกดได้ 

                        2. นักเรียนอ่านและเขียนคำมาตรา ก กา ได้ 

                        3. เห็นความสำคัญของคำมาตรา ก กา และนำไปใช้ในการสื่อสารได้

              แผนการสอนและแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตรา ก กา  บูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

  ตัวอย่างแผนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบฝึกทักษะ  

โดย นางสุนทยา คำมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาไทย)  

                                      แผนที่ 5-6 

                                     ผลงานนักเรียน

  

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง

เพลงมาร์ชโรงเรียน ช่วยให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงได้ และ รู้คำขวัญ ปรัชญา บริบทของโรงเรียน ในตอนเช้าโรงเรียนจะเปิดเพลงมาร์ชก่อนเข้าแุุุถวเคารพธงชาติ ขณะทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน นักเรียนจะมีความสุขในการทำงาน และใช้เป็นสัญลักษณ์กำหนดเวลาในการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน นักเรียนจะรู้หน้าที่ของตัวเอง รับผิดชอบบริเวณตามกลุ่มสีที่ได้รับมอบหมาย โดยมีครูเวรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

อยากรู้ัจักครูนิด คลิกหัวเรื่อง   เกี่ยวกับฉัน  ข้างบนหัวเวป   ดอกไม้แกร่ง กลางแรงลมนะคะ

เนื้อเพลงมาร์ช+รร+..

 วีดีโอ เพลงมาร์ช http://www.youtube.com/watch?v=Oc4_eSm1Qoo

ชุดพัฒนาทักษะภาษาไทยระดับประถมศึกษา

เวปนี้มีใบงานและชุดฝึกสำหรับครูสอนระดับประถมศึกษา คุณครูดาวโหลดได้เลยขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านที่เอาใจใส่นักเรียน ที่บกพร่องทางการเรียนรู้เป็นพิเศษนะคะ ความสุขของผู้มีจิตวิญญานของความเป็นครูคือ นักเรียน อ่านออก เขียนได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.karn.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1919

แบบฝึกเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

การสอนให้นักเรียนสามารถเขียนคล่อง เขียนเร็ว อ่านคล่อง และอ่านเร็ว เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก ครูที่จะสอนให้นักเีรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าวได้ นอกจากจะเอาใจใส่ หาสื่อมาใช้อย่างหลากหลาย ให้นักเรียนได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีส่งเสริมการอ่านและเขียนเข้าไปช่วยแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองยังมีส่วนสำคัญด้วย การสอนที่ยากไปกว่าสอนให้อ่านคล่อง อ่านเร็ว เขียนคล่อง เขียนเร็วก็คือการสอนให้นักเรียนอ่านเป็น และเขียนเป็น ทั้งนี้เพราะการอ่าน การเขียนระดับนี้จะต้องใช้ทักษะการคิดเข้าไปใช้ด้วย ครูจะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จัดการคิด แล้วเขียนความคิดออกมาให้คนอื่นรู้ เช่น ถ้าครูชูภาพใดภาพหนึ่งให้นักเรียนดู นักเรียนมีความคิด มีความรู้สึกต่อภาพนั้นอย่างไร แล้วเขียนความคิดออกมาให้คนอื่นรู้ นั่นแหละคือการเขียนเป็น ถ้านักเรียนเขียนอย่างนั้นได้ ถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับสูงสุดของการเรียนในระดับชั้นนั้น

(จากหนังสือ อ. สำลี  รักสุทธี   http://www.krusamlee.com/home/index.php  , สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้)

วรรณยุกต์   ,มาตราตัวสะกด ,   แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๑ ,   แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๒

แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๓  ,  เพลงประกอบการสอนหลักการใช้ภาษา , แบบฝึกหัดสระ

Previous Older Entries Next Newer Entries