มาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย ป.3 หลักสูตร 2551

คลิกอ่านทั้งหมด>>>…..   มาตรฐานและตัวชี้วัด

ทำไมต้องเรียนภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

 เรียนรู้อะไรในภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

  • การอ่าน  การอ่านออกเสียงคำ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   คำประพันธ์ชนิดต่างๆ   การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพื่อนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  • การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคำและรูปแบบต่างๆ ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์
  • การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   พูดลำดับเรื่องราวต่างๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
  • หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
  • วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทำความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ      ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
Advertisements

การอ่านและการเขียนมาตรา แม่ ก กา

              จุดประสงค์การเรียนรู้

                        1. นักเรียน จำแนกคำที่มีตัวสะกดและคำที่ไม่มีตัวสะกดได้ 

                        2. นักเรียนอ่านและเขียนคำมาตรา ก กา ได้ 

                        3. เห็นความสำคัญของคำมาตรา ก กา และนำไปใช้ในการสื่อสารได้

              แผนการสอนและแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตรา ก กา  บูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

  ตัวอย่างแผนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบฝึกทักษะ  

โดย นางสุนทยา คำมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาไทย)  

                                      แผนที่ 5-6 

                                     ผลงานนักเรียน

  

ชุดพัฒนาทักษะภาษาไทยระดับประถมศึกษา

เวปนี้มีใบงานและชุดฝึกสำหรับครูสอนระดับประถมศึกษา คุณครูดาวโหลดได้เลยขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านที่เอาใจใส่นักเรียน ที่บกพร่องทางการเรียนรู้เป็นพิเศษนะคะ ความสุขของผู้มีจิตวิญญานของความเป็นครูคือ นักเรียน อ่านออก เขียนได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.karn.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1919

แบบฝึกเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

การสอนให้นักเรียนสามารถเขียนคล่อง เขียนเร็ว อ่านคล่อง และอ่านเร็ว เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก ครูที่จะสอนให้นักเีรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าวได้ นอกจากจะเอาใจใส่ หาสื่อมาใช้อย่างหลากหลาย ให้นักเรียนได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีส่งเสริมการอ่านและเขียนเข้าไปช่วยแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองยังมีส่วนสำคัญด้วย การสอนที่ยากไปกว่าสอนให้อ่านคล่อง อ่านเร็ว เขียนคล่อง เขียนเร็วก็คือการสอนให้นักเรียนอ่านเป็น และเขียนเป็น ทั้งนี้เพราะการอ่าน การเขียนระดับนี้จะต้องใช้ทักษะการคิดเข้าไปใช้ด้วย ครูจะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จัดการคิด แล้วเขียนความคิดออกมาให้คนอื่นรู้ เช่น ถ้าครูชูภาพใดภาพหนึ่งให้นักเรียนดู นักเรียนมีความคิด มีความรู้สึกต่อภาพนั้นอย่างไร แล้วเขียนความคิดออกมาให้คนอื่นรู้ นั่นแหละคือการเขียนเป็น ถ้านักเรียนเขียนอย่างนั้นได้ ถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับสูงสุดของการเรียนในระดับชั้นนั้น

(จากหนังสือ อ. สำลี  รักสุทธี   http://www.krusamlee.com/home/index.php  , สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้)

วรรณยุกต์   ,มาตราตัวสะกด ,   แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๑ ,   แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๒

แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๓  ,  เพลงประกอบการสอนหลักการใช้ภาษา , แบบฝึกหัดสระ

แบบฝึกการอ่านและการเขียน 2

ปัจจัยที่ถือเป็นศิลปะ วิธีการและเทคนิคในการถ่ายทอดวิธีการหรือให้ความรู้ด้านการอ่านและการปฏิบัติการอ่านแก่นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับวัยเริ่มเรียน จำเป็นที่ครูจะต้องสอนให้เขาอ่านออก อ่านได้ อ่านเร็วและอ่านเป็นเพื่อจะให้เขามีเครื่องมือในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าต่อไป แต่จะสอนอย่างไร นักเรียนจึงจะอ่านออกอ่านได้ อ่านเร็วและอ่านเป็น ตามเป้าหมาย นี่คือส่ิงที่ท้าทายภูมิปัญญาของครู องค์ประกอบที่ช่วยให้นักเรียนอ่านออกได้ตามเป้าหมายคือ ตัวครู  ตัวนักเรียน และผู้ปกครอง

ครู คือผู้ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการอ่านให้กับนักเรียน คือเป็นผู้นำทาง สร้างวิธี  ชี้มรรคา สาธิตนำ ทำให้ดู ชูให้เห็น เน้นให้เกิดประสบการณ์ สานการอ่านของนักเรียนให้เป็นจริง และจัดกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนอ่านได้

นักเรียน นักเีรียนคือผู้ที่จะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กระทำให้เกิดขึ้นเองตามที่ครูแนะนำ หากนักเรียนไม่พร้อมหรือไม่ปฏิบัติตามก็ยากที่จะเกิดการเรียนรู้และอ่านให้ได้ตามเป้าหมาย นักเรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การอ่านบรรลุผลหรือไม่

 ผู้ปกครอง  มีความสำคัญต่อการอ่านของนักเรียน เพราะหากผู้ปกครองไม่มีลักษณะของผู้ปกครองที่ดี คือไม่สนใจการอ่านของลูก หลาน ไม่ให้ความสำคัญของการอ่านหรือสอนการอ่านให้ลูก  และช่วยครูไม่ได้ การอ่านของนักเรียนก็ประสบความสำเร็จยาก

ดาวโหลดแบบฝึกเพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน

ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้มีจิตวิญญาณครูทุกท่าน ให้ประสบผลสำเร็จนะคะ

การสอนคือการได้ทำบุญ อานิสงค์อาจส่งผลให้ลูกเราเป็นคนดีได้นะคะ

แบบฝึกชุดที่ ๑๒_สระ เอีย_        แบบฝึกชุดที่ ๑๓_สระ เอือ_

แบบฝึกชุดที่ ๑๔_สระ อัว_          แบบฝึกชุดที่ ๑๕_สระ ไอ_

แบบฝึกชุดที่ ๑๖_สระ ใอ_          แบบฝึกชุดที่ ๑๗_สระ แอะ_

แบบฝึกชุดที่ ๑๘_สระ เอะ_        แบบฝึกชุดที่ ๑๙_สระ เอาะ_

แบบฝึกชุดที่ ๒๐_สระ เออะ_      แบบฝึกชุดที่ ๒๑_สระโอะ_

แบบฝึกชุดที่ ๒๒_สระ อะ_        แบบฝึกชุดที่ ๒๓_สระ อิ_

แบบฝึกการอ่านและการเขียน 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนอ่านออก อ่านได้

มีูผู้สนใจในเรื่องบาป บุญ กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออก สามารถรู้หนังสือและอ่านออกได้ ถือว่าเป็นบุญอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเหมือนว่าได้เปิดตาหรือให้แสงสว่างแก่คนที่อยู่ในความมืด ครูที่สอนนักเรียนระดับวัยเริ่มเรียน จึงควรภูมิใจในผลงานของตนเอง การสอนนักเรียนที่จัดอยู่ในระดับสองคือ นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาพอสอนได้ซึ่งเป็นนักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่ครูจะสอนได้ เพียงแต่ครูเข้าใจวิธีสอน รู้วิธีฝึกหัดให้นักเรียนได้อ่านอย่างถูกวิธี ใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย และระดับก็จะทำให้นักเรียนอ่านได้ไม่ยาก ต่อไปนี้คือวิธีการฝึกให้นักเรียนในวัยเริ่มเรียนอ่านออก อ่านได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้เขียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ในความรับผิดชอบและเห็นว่าได้ผลดี นักเรียนสามารถอ่านออกอ่านได้ทุกคน (สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก อ่านได้ อ่านคล่อง อ่านเป็น โดยอาจารย์สำลี รักสุทธี)

ดาวโหลดแบบฝึกเพื่อแก้ัปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

แบบฝึกชุดที่ ๑_สระ อา_      แบบฝึกชุดที่ ๒_สระ อี_

แบบฝึกชุดที่ ๓_สระ อู_      แบบฝึกชุดที่ ๔_สระ เอ_

แบบฝึกชุดที่ ๕_สระ แอ_    แบบฝึกชุดที่ ๖_สระ อือ_

แบบฝึกชุดที่ ๗_สระ โอ_     แบบฝึกชุดที่ ๘_สระ ออ_

แบบฝึกชุดที่ ๙_สระ เอา_    แบบฝึกชุดที่ ๑๐_สระ อำ_

แบบฝึกชุดที่ ๑๑_สระ เออ_

ใบงานเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียน

            ใบงานเสริมการอ่านและการเขียน บูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะ นักเรียนส่วนใหญ่จะชอบการวาดภาพระบายสีครูต้องสอดแทรก การเขียนการอ่าน เข้ากับวิชาศิลปะ นักเรียนจะมีความสุขในการเรียน

เอกสาร2     เอกสาร3   เอกสาร4   เอกสาร5

เอกสาร6    เอกสาร7    เอกสาร8

Previous Older Entries