ผลงานที่ได้รับ

ผลที่เกิดจากการทำงาน

ครูดีในดวงใจ  ครั้งที่ 7 / 2553

รับรางวัลระดับภาค ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ครูดีเด่นคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมที่ 8

ครูดีเด่น บุคลากรแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลครูสอนดี  2555   (เช็คเงินสด 10,000  บาท)

หนึ่งแสนครูดี  2555  รับเกียรติบัตรและเข็มหนึ่่งแสนครูดี จากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ครูดีในดวงใจครั้งที่ 10 / 2556  (ร้บเกียรติบัตรในวันครู 2556)

เวปนำเสนอผลงานครูดีในดวงใจ    https://www.youtube.com/watch?v=RwhU5chBskY

อ.สุนทยา  คำมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเีรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง

สพป.สน.1 ได้รับเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2553

จากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับเกียรติบัตรครูสอนดี และเช็คเงินสด 10,000 บาท จากปลัดจังหวัดสกลนคร

รับเกียรติบัตรและเข็มหนึ่งแสนครูดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในวันครู 2555

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

(ดูภาพต่อไปคลิกMORE) เพิ่มเติม

Advertisements