กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง

กิจกรรมรักการอ่านในวันแม่แห่งชาติ 2556
กิจกรรม วาดภาพวันแม่ เขียนเรียงความแม่ดีที่หนูรัก
คำขวัญเกี่ยวกับแม่  คัดลายมือ
anigif

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

DSCF0831

DSCF0766

anigif

คลิกภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติอย่างมีความสุข

การสร้างสื่ออิเรคโทรนิค หนังสือเล่มเล็ก  (E-Book)   เพื่อกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
เกี่ยวกับปราสาทผึ้ง ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีของชาวจังหวัดสกลนคร

คลิกดูวีดีโอหนังสือเล่มเล็กที่นี่    http://www.youtube.com/watch?v=IAWB1LxIz6I

การวิจัยการใช้นิทานคุณธรรมเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ
ผลที่เกิดกับนักเรียนได้รับรางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกดูงานวิจัยที่นี่      https://librarysk6.wordpress.com/2011/06/15/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3/

320537_558575957508757_1539228924_n[1]

สื่อ นวัตกรรม โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการส่งเสริมรักการอ่าน
และแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน

317242_270554929644196_1634223595_n[1]

นำเสนอสื่อ นวัตกรรม ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

577232_558576034175416_1315323550_n[1]A14.2

 “หนังสือเล่มเล็ก” เป็นผลงานที่เกิดจากการอ่านของนักเรียน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม
เป็นหนังสือเล่มเล็กได้อย่างมีความสุข

ผลงานระดับเขต

การเล่านิทานคุณธรรม
เกิดจากผลที่ได้รับจากกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับศูนย์เครือข่าย เข้าแข่งขันเล่านิทาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
และเข้าแข่งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชนกวนันท์ ดีน่า

การเขียนตามความรู้สึก อ่านคล่อง เขียนคล่อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขียนจดหมายถึงคุณครูต้นทาง จากโรงเรียนวังไกลกังวล
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ได้เรียนทางทีวีจากโรงเรียนวังไกลกังวล แต่นักเรียนมีความรักและผูกพันธ์กับคุณครูที่สอนจากโรงเรียนต้นทางมาก จึงได้เขียนจดหมายถึงคุณครูด้วยความรู้สึกของเด็กน้อยที่มีจิตใจใสซื่อ  สะอาดและบริสุทธิ์จริง ๆ คุณครูประจำชั้นปลายทาง ที่สกลนคร (นางสุนทยา คำมุงคุณ)ได้ช่วยส่งจดหมายถึงคุณครูต้นทางที่โรงเรียนวังไกลกังวล ด้วยการสื่อสารทางเฟสบุค เมื่อคุณครูต้นทางนำออกอากาศทางทีวีในชั่วโมงที่เรียน ว่าได้รับแล้วจดหมายแล้ว  นักเรียนดีใจมาก และมีความสุขกับการเรียน

ระดับเขต 55

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย 2555
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

2013-06-19 08.28-tile

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

anigif

(คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ)

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
ศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

309499_284703634895992_77991724_n[1]-tile

นายธนากร งามชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
เยี่ยมชมและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
ศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

anigif

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว)

การเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ทัศนศึกษาพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

anigif1

คลิกที่ภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

1. ด้านบริหารจัดการส่งเสริมการอ่าน
– โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการส่งเสริมการอ่าน
-จัดให้มีสื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
-การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน
-โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
ในการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านการอ่าน

anigif2

คลิกที่ภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

2. ด้านมาตรฐานการส่งเสริมการอ่าน
ครูผู้สอนและผู้บริหารเป็นต้นแบบการอ่าน
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมส่งเสริมการอ่าน
การจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอ่าน

anigif3

คลิกภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อไหว

3.ด้านประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต

สภาดแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการอ่าน
การบริหารจัดการห้องสมุด
มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน
ครูบรรณารักษ์ / ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดมีคุณภาพ

anigif4

คลิกภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

4.ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
– เชิงปริมาณ
– เชิงคุณภาพ

เวปรางวัล ครูดีในดวงใจ  https://www.youtube.com/watch?v=RwhU5chBskY
เวปรางวัล ครูสอนดี  https://www.youtube.com/watch?v=mW-NzNm5Rb4
เวปเข้าแข่งขันขับร้องเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน   https://www.youtube.com/watch?v=9jbWN8Y2vjM

anigif5

คลิกภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

5.ด้านคุณภาพเชิงประจักษ์
– อ่่านหนังสือที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
– อ่านบทประพันธ์ บทอาขยาน

anigif6

คลิกภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

กิจกรรมฝึกสมาธิหน้าเสาธง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในแต่ละวัน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้มีความสุขในรอบรั้วโรงเรียน

ชัยภูมิ

ภาพรวมปั้นดินน้ำมัน

คุณครูทัศนีย์ วงษ์สินธุ์และคุณครูสุรีรอง วาทีธรรม
และคณะครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน
งานมหกรรมวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ

Advertisements

2 ความเห็น (+add yours?)

 1. มิตทีรา
  ต.ค. 20, 2013 @ 16:16:57

  ได้ดาวน์โหลดแผนการสอน ภาษาไทย ป. ๓ ไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่แผนภาษาพาที บทที่ ๔ หายไปค่ะ รบกวนช่วยบอกด้วยค่ะว่าจะค้นหาได้อย่างไร

  ตอบกลับ

 2. โซดา
  ต.ค. 21, 2013 @ 14:35:48

  อยากขอแผนวรรณคดีลำนำ ชั้นป.3 น่ะค่ะ ไม่ทราบว่าครูยังมีอยู่มั้ยคะ ปกติจะเข้ามาโหลดแบบฝึกเอาไปให้นักเรียนทำเสมอๆน่ะคะ แต่พอเข้ามาตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ทราบว่าครูพอที่จะกรุณาให้ได้หรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: