รู้ตื่นและเบิกบาน

รู้ตื่นและเบิกบาน

วิธีแก้กรรม

 โลกของเรา ถ้าจะเปรียบไป มันก็จะมีสองด้านให้เราเห็นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านสว่าง ด้านมืด กลางวัน กลางคืน ความดี ความชั่ว ความสุข ความทุกข์ ดังนั้นด้านไหนที่คนเราคิดว่าดี เหมาะสมและส่งผลให้เกิดความสงบสุขคนเราก็มักจะไขว่คว้าหามันอยู่เสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น แต่จะยากหรือง่ายก็อยู่ที่ตัวบุคคลนั้น ๆ  จะปฏิบัติหรือไม่แต่ถ้าใครรู้ซึ้งจริง ๆ ในการใฝ่หาสิ่งที่ดี ๆ นั้น โดยอาศัยหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำไปศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้อง เมื่อนั้นเราก็พบแต่ด้านที่ดี ๆ อยู่เสมอ

จากประสบการณ์ของความเป็นครู 16 ปี ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารโรงเรียน และจากเพื่อนครู ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูหัวหน้าโครงการวิถีพุทธ ทำงานด้านศีลธรรม และพุทธศาสนา ดิฉันได้ทำหน้าที่ด้วยความเพียรความอุตสาหะ ความพยายาม ความขยัน และไม่ขี้เกียจ ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ ทำด้วยใจศรัทธา ทำด้วยความเคารพ ทำด้วยจิตที่สงบและยึดหลักความถูกต้อง เป็นแนวทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน สิ่งสำคัญในการเรียนการสอนครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน  ดังคำกล่าวที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน” ครูต้องเป็นต้นแบบแห่งความดี เป็นกัลยณมิตรกับทุกคน ครูจะต้องเป็นผู้รู้ตื่นและเบิกบาน ด้วยการศึกษาหลักธรรมอย่างต่อเนื่อง และหาโอกาสปฏิบัติธรรมบ้างบางเวลา สามารถค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองและพยายามแก้ไขสิ่งไม่ดีอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเคยชินที่ดี  เมื่อครูพบปัญหาสามารถอบรมสั่งสอนนักเรียนตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา นักเรียนเปรียบเสมือนผ้าขาว ที่ครูเป็นคนวาดและเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงบนผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์ ความคาดหวังของครู คือต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข พื้นฐานของการเป็นคนดี คือ การรู้จักให้ทาน  การรักษาศีล และการเจริญภาวนา การรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ดิฉันเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปัญหาที่พบเป็นประจำของเด็กช่วงชั้นที่ 1  คือ ปัญหาการชกต่อย ทะเลาะวิวาท

           มีนักเรียนคนหนึ่งเป็นคนก้าวร้าว ชอบรังแกเพื่อน ดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขที่ทำให้คนอื่นร้องไห้

เขาจะมีความสุขคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของเด็ก  เมื่อนักเรียนรังแกเพื่อน ทำให้เพื่อนร้องไห้ ครูจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาซักถามถึงสาเหตุว่าใครผิด ใครเริ่มก่อน เมื่อรู้ว่าใครผิด ใครเป็นต้นเหตุ ครูก็จะสอนว่าการทำให้เพื่อนเจ็บปวด การรังแกคนอื่นเป็นบาป เพราะนั่นเป็นการชนะทางด้านร่างกาย แต่แท้จริงแล้ว นั้นคือการพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะไม่สามารถชนะใจตัวเองได้ ไม่สามารถชนะใจเพื่อนได้  ต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนด้วย ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้  ครูให้นักเรียนที่ทำผิดกล่าวคำขอโทษ ส่วนเพื่อนอีกคนที่โดนรังแก ครูสอนว่าให้รู้จักให้อภัย เพราะการอภัยเป็นทานอันยิ่งใหญ่ ใครอภัยก่อนคนนั้นได้บุญ ถ้าต่างฝ่ายไม่ยอมให้อภัย นั่นคือการจองเวรจองกรรมต่อกัน  ชาติหน้าก็ได้เกิดมาเป็นศัตรูกันอีก ใครรังแกเพื่อนในชาตินี้ ชาติหน้าก็โดนเพื่อนรังแกกลับคืนไม่มีที่สิ้นสุด ใครฉลาดก็ต้องรีบให้อภัยก่อน  นักเรียนในระดับประถมศึกษาการสอนธรรมะจะง่ายเพราะกลัวเรื่องบาป และจะเชื่อครูมากกว่าคนอื่น ครูหาแผ่นซีดีที่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมาเปิดให้นักเรียนดูในเวลาพักเที่ยง หรือบางคนสามารถยืมกลับไปดูที่บ้าน ให้พ่อแม่ พี่น้อง ได้ดูด้วย  การที่นักเรียนได้ดูภาพยนตร์ธรรมะ ถือว่าเป็นสื่อในการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง ถ้าครูเห็นปัญหาแล้วรีบหาทางแก้ไขก็เท่ากับมีส่วนช่วยให้นักเรียนเป็นผู้รู้ตื่นและเบิกบาน อีกทั้งยังสามารถแก้กรรม หรือแก้การกระทำที่ไม่ดีของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้าง  นักเรียนคนนี้จากที่เคยเกเร ก้าวร้าว เรียนหนังสือไม่เก่งอ่านหนังสือไม่ค่อยออก ครูคิดหาทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยั่งยืน โดยให้เพื่อนทุกคนเลือกเป็นหัวหน้าห้อง และสอนให้เขารู้ว่า การที่เพื่อนเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเพราะเพื่อน ๆ รักและศรัทธาในตัวเขา ฉะนั้นเราต้องทำตัวเป็นคนดี เป็นคนโอบอ้อมอารี เสียสละ สามารถเป็นผู้นำคนอื่น ครูยกตัวอย่างการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การคัดเลือก อบต ในหมู่บ้าน ซึ่งในขณะนั้นกำลังมีการคัดเลือก อบต. ในหมู่บ้าน และคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่พอดี ซึ่งมีคนลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกหลายคน แต่ชาวบ้านสามารถเลือกเพียงคนเดียวเท่านั้น การที่จะชนะใจชาวบ้านได้ ก็คือการเป็นคนดีเท่านั้น ครูสังเกตเห็นได้ชัดว่า นักเรียนคนนั้นดีใจที่ได้เป็นหัวหน้าห้อง  ครูได้แบ่งหน้าที่เวรประจำวันให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน เปิด ปิดประตูหน้าต่าง  ลบกระดาน  เปลี่ยนน้ำล้างมือ  เปลี่ยนวันที่ จัดชั้นหนังสือ เทขยะ ล้างถังขยะ แจกสมุดให้เพื่อนเมื่อครูตรวจเสร็จ หัวหน้าห้องมีหน้าที่ ตรวจเช็คความเรียบร้อย ปิดพัดลม ปิดไฟ ปิดประตู  ทำหน้าที่แทนครูประจำชั้นทุกอย่างเกี่ยวกับการดูแลห้องเรียน โดยมีครูดูแลอยู่ห่าง ๆ พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไป เขามีความสุขกับการทำงาน ครูทุกคนในโรงเรียนสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป พร้อมกับให้คำชมเชยกับเขา  พฤติกรรมการเรียนจากที่ไม่ค่อยทำการบ้าน ไม่ส่งสมุดงาน ก็เริ่มเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้น เขาเริ่มฝึกอ่านหนังสือ ครูจะคอยชมเชย และพยายามให้เขาฝึกอ่านคำยาก โดยให้เพื่อนที่เรียนเก่งช่วยสอนอ่าน  ครูให้กำลังใจและชมเชยเมื่อเขาอ่านถูกได้หลายคำ ทำให้เขาเริ่มอ่านหนังสือได้ เพราะแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่คนโง่ แต่เป็นเพราะพื้นฐานความพร้อมยังไม่มีพอ  เขาเปลี่ยนเป็นคนอาสาทำงาน มีจิตเป็นสาธารณะ พฤติกรรมการก้าวร้าวที่เคยมีเริ่มหายไป เขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีเพื่อนมาก   ดิฉันคิดว่าเมื่อเขาเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คงได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานโรงเรียนอย่างแน่นอน ครูก็ต้องฝึกความเป็นผู้นำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นต่อไป

          ปัญหาที่ครูได้พบและหาทางแก้ไขดังที่กล่าวมา เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักศีลข้อที่ 1  ห้ามฆ่าสัตว์ การไม่เบียดเบียนคนอื่น  การรักษาศีลข้อ 1  จะทำให้เป็นคนมีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ต่าง ๆ มีเพื่อนมากมาย  การผิดศีลข้อที่ 1 จะทำให้อายุสั้น เป็นคนมีสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยเป็นประจำ ทำให้เป็นคนมีศัตรูมาก การสอนวิธีนี้ถือว่าครูมีส่วนในการช่วยนักเรียนแก้กรรมวิธีหนึ่ง เพราะกรรมคือการกระทำ ถ้าทำกรรมไม่ดีผลที่ตามมาก็ไม่ดีดังคำสอนของพุทธศาสนา การทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว  ถ้านักเรียนเข้าใจในอานิสงค์ของการถือศีลข้อที่ 1 นักเรียนจะเป็นคนมีจิตใจที่เมตตา ไม่ทำร้ายสัตว์ ไม่เบียดเบียนคนอื่น การนำเอาธรรมะมาสอดแทรกกับการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในวัยช่วงชั้นที่  1 เป็นวัยที่สอนง่าย เพราะจะเชื่อครูมากกว่าบิดา มารดา เป็นวัยที่ต้องการความรัก ความอบอุ่น ต้องการความใกล้ชิดจากครู นักเรียนจะชอบฟังนิทานมากที่สุด  ในช่วงพักเที่ยง  วันไหนที่ครูนำอาหารมารับประทานร่วมกับนักเรียนในห้อง มีอะไรก็นำมาแบ่งให้นักเรียนรับประทานด้วยกัน นักเรียนจะมีหน้าตา ยิ้มแย้ม ร่าเริง ไม่เกร็ง และไม่กลัวครู  กล้าพูด กล้าแสดงออก ครูใช้เวลาพักเที่ยงตรวจสมุดงานนักเรียน และมีเวลาได้พูดคุยกับนักเรียน ให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง บางวันครูเปิดภาพยนตร์ธรรมะให้นักเรียนดู โดยใช้โน๊ตบุ๊คที่ครูใช้ส่วนตัว เปิดให้นักเรียนดู สังเกตได้ว่านักเรียนจะไม่ออกไปเล่นนอกห้องเรียน จะอยู่รอบข้างโต๊ะครู ถามโน่น ถามนี่ มีอะไรก็เล่าให้ครูฟัง แต่ถ้าวันไหนที่ครูไม่อยู่ในห้อง นักเรียนก็จะออกไปเล่นกลางสนาม ครูจะมีมุมหนังสือนิทานในห้องเรียนให้นักเรียนอ่าน คนที่อ่านเก่ง อ่านออกเสียงให้เพื่อนที่อ่านหนังสือไม่ออกได้ฟัง นักเรียนที่พออ่านได้บ้างก็จะอ่านเอง คำไหนอ่านไม่ได้ก็ให้เพื่อนบอกหรือถามครู  เมื่อมีการแข่งขันผลงานวิชาการ ดิฉันได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมได้รับรางวัล ดังนี้

          ช่วงชั้นที่ 1  ในปีการศึกษา 2550 ทำให้ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1

          ช่วงชั้นที่ 2  ปีการศึกษา 2551 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเหรียญทอง 93 %

          ช่วงชั้นที่ 1  ในปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1    

          นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2 และ ช่วงชั้นที่ 3 จัดให้มีการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม มีการบวชสามเณรเทิดพระเกียรติ ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทำความดีให้กับตัวเองและคนรอบข้าง มีกิจกรรมวันสำคัญ ทำบุญตักบาตร ฝึกการปฏิบัติตนให้เป็นคนมีจิตสาธารณะ การทำงานด้านคุณธรรม สำคัญที่สุดคือการร่วมมือระหว่าง โรงเรียน บ้าน และ วัด ดิฉันมีครูพระมาสอนธรรมะให้กับนักเรียน ซึ่งครูพระ เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  การอบรมเข้าค่ายคุณธรรม ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ ครูพระ ต้องมีบทบาทร่วมกันให้มากที่สุด โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และครูพระ  ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่สอง ได้รับรางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด 20,000 บาท ได้นำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง เป็นอย่างมาก การทำงานโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนอะไร ทำไปเรื่อย ๆ และทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  สุดท้ายผลที่ได้รับ คุ้มค่ามากกว่าที่เราคิดเสียอีก ผลงานต่าง ๆ เป็นผลงานที่ประสบผลสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และครูพระ ที่สำคัญที่สุดคือ ได้รับความไว้วางใจและกำลังใจจากผู้บริหารโรงเรียนที่คอยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ จึงนำมาซึ่งความภูมิใจต่อสิ่งที่ประสบผลสำเร็จ เป็นกำลังให้ทำงานต่อไป ทำให้ดิฉันมีความตั้งใจที่จะทำงานด้านนี้ตลอดไปโดยไม่รู้จักเบื่อ เพราะดิฉันทำงานด้วยใจ  จากใจที่ตื่นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผลงานที่ออกมาประสบความสำเร็จตลอดเวลา  สิ่งที่ทำให้ดิฉันมีพลังในการทำงานมากที่สุดคือการได้รับเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายร่มภูพาน ปีการศึกษา 2552 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

          ความสุขกับการทำงาน มีความภูมิใจที่ได้เป็นหัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำในโรงเรียน และได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำศูนย์ที่ 8 โรงเรียนบ้านนาแก  การทำงานในด้านธรรมะ คือการได้ทำแต่แต่ความดี เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีความสุขที่ได้นำพาคนอื่นเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ถือศีล และทำความดี  ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา และ ปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทุกฝ่าย  ในการสอนคุณธรรมให้กับนักเรียน เป็นการสร้างเกราะป้องกันตัวให้กับนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่ว่านักเรียนจะอยู่สภาพแวดล้อมอย่างไร ก็สามารถชนะสิ่งต่าง ๆ ได้  สามารถแยกแยะว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ครูควรเน้น และ ย้ำเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ ทุกอย่างจะดีเอง วิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดคือ  “การลืมสิ่งที่ผิดพลาดให้หมด แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ที่ดี ๆ คิดบวกชีวิตเป็นบวก ”  ถ้าใครปฏิบัติได้เช่นนี้ชีวิตก็จะพบแต่สิ่งที่ดี ๆ สามารถครองตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

                  

นางสุนทยา คำมุงคุณ   sunnid07@hotmail.com , sunnid07@yahoo.com

                   ครูชำนาญการพิเศษ

             โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง

                ศูนย์เครือข่ายร่มภูพาน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

 

 

 

 

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: