จรรยาบรรณของวิชาชีพ

จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดังนี้

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

จรรยาบรรณต่อตนเอง

        1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม      และการเมือง อยู่เสมอ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์                

                       1.1 ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี

1.2  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรม

1.3  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด

1.4 ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ

1.5  ค้นคว้า แสวงหา และนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ มาใช้แก่ศิษย์ และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

                      1.1  เกี่ยวข้องกับอบายมุข หรือสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ เป็นที่น่ารังเกียจ

                      1.2  ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ

                      1.3  ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่

                      1.4  ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัิติหน้าที่

                      1.5  ขัดขวางการพัฒนาองค์กรจนเกิดผลเสียหาย

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

        2.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื้อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ โดยต้องประพฤติและการละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมต่อไปนี้

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

                      2.1  แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ

2.2  รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

2.3  ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้

2.4  อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ

2.5  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตตามกฏ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ

2.6  เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

2.7  ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์กร

2.8  เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

                   2.1  ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ

                  2.2  ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ

                 2.3  ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

                 2.4  ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการจนก่อให้เกิดความเสียหาย

                2.5  คัดลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

                2.6  ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการเกิดความเสียหาย

                2.7  ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

       3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังต่อไปนี้

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

                    3.1  ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาค

3.2  สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

3.3   ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล

3.4  ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

3.5  ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง

3.6  เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็นยกย่อง ชมเชย และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

                   3.1  ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม

                  3.2  ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือผู้รับบริการ

                 3.3 ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ

                 3.4  เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ เป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

                 3.5  จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดตี่อศีลธรรมหรือกฏระเบียบ

                 3.6  ชักชวน หรือ จ้าง วานศิษย์ หรือผู้รับบริการใช้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข

                 3.7  เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ี่ต้องบริการ

       4.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับการบริการ ตามบทบาทหน้าที่  อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา  และจิตใจ

6.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ

7.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

      8.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยต้องประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังต่อไปนี้

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

                   8.1  เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

8.2  มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกกำลังในการพัฒนาการศึกษา

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

                  8.1 ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานจนทำให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

                 8.2  ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตำหนิ ให้ร้ายผู้อื่นในความบกพร่องที่เกิดขึ้น

                8.3  สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์กรหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย

               8.4  เจตนาให้ข้อมูลเท็จ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

               8.5 วิพากษ์ วิจารย์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี

      9.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติคนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม            รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังต่อไปนี้

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

            9.1  ยึดมั่นสนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           9.2  นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

           9.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เิกิดการเรียนรู้ และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเีพียง

          9.4  เป็นผู้นำในการวางแผนและดำเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

          9.1  ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม

          9.2  ไม่แสดงความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม

          9.3  ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม

          9.4  ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม

จังหวัดสกลนครได้จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตัวแทนครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1,2,3

ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นผู้ที่ให้การศึกษา หล่อหลอมเยาวชนผู้เป็นกำลังและอนาคตของชาติให้เจริญงอกงามด้วยความรู้ ความสามารถ ด้วยความคิด จิตใจ และด้วยคุณธรรมความดีทุก ๆ ด้าน อันเป็นสมบัติของคนดี ผู้ที่เข้ามาเป็นครูจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ ความคิด วิทยาการ ความหนักแน่นอดทน พร้อมด้วยความอุตสาหะพากเพียร โดยเต็มกำลัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรตินั้น ให้บรรลุผลพึงประสงค์

 วีดีโอ การอบรม ใบประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ 1   https://www.youtube.com/watch?v=GYlMkkmBLE4

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

 

ครูฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปสอนนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

รับเกียรติบัตรการอบรมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

  เวปศูนย์ปฏิบัิติธรรมวังสวนกล้วย   http://www.thaisowsk.com/Government4-8-07-2554.php

 เป็นวิทยากรอบรมเยาวชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมใบประกอบวิชาชีพรุ่น 2 วัดนาหลวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 วีดีโอการปฏิบัติธรรม  https://www.youtube.com/watch?v=a-qDSMNEgU0

วีดีโอทำบุญร่วมชาติที่วัดนาหลวง  https://www.youtube.com/watch?v=lLffMaX7xMM

Advertisements

1 ความเห็น (+add yours?)

  1. Wilaiporn Kumjit
    เม.ย. 16, 2013 @ 13:30:32

    ขอชื่ยชมในความเป็นคนดีและหวังว่าคงมีโอกาสได้พบกันเมื่อบุญบันดาล

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: