เพลงสาวภูไทใจงาม

ภาพประกอบวีดีโอ ปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย สถานที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และปฐมเทศนา และถ้ำอชันต้า ประเทศอินเดีย https://www.youtube.com/watch?v=N2RX0xJUW6o

Advertisements

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม

124 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

                                              วีดีโออบรมคุุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง  2 ธันวาคม 2557

คลิกดูวีดีโอที่นี่ค่ะ …https://www.youtube.com/watch?v=dRZLHzzVoMY

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง

กิจกรรมรักการอ่านในวันแม่แห่งชาติ 2556
กิจกรรม วาดภาพวันแม่ เขียนเรียงความแม่ดีที่หนูรัก
คำขวัญเกี่ยวกับแม่  คัดลายมือ
anigif

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

DSCF0831

DSCF0766

anigif

คลิกภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติอย่างมีความสุข

การสร้างสื่ออิเรคโทรนิค หนังสือเล่มเล็ก  (E-Book)   เพื่อกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
เกี่ยวกับปราสาทผึ้ง ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีของชาวจังหวัดสกลนคร

คลิกดูวีดีโอหนังสือเล่มเล็กที่นี่    http://www.youtube.com/watch?v=IAWB1LxIz6I

การวิจัยการใช้นิทานคุณธรรมเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ
ผลที่เกิดกับนักเรียนได้รับรางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกดูงานวิจัยที่นี่      https://librarysk6.wordpress.com/2011/06/15/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3/

320537_558575957508757_1539228924_n[1]

สื่อ นวัตกรรม โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการส่งเสริมรักการอ่าน
และแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน

317242_270554929644196_1634223595_n[1]

นำเสนอสื่อ นวัตกรรม ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

577232_558576034175416_1315323550_n[1]A14.2

 “หนังสือเล่มเล็ก” เป็นผลงานที่เกิดจากการอ่านของนักเรียน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม
เป็นหนังสือเล่มเล็กได้อย่างมีความสุข

ผลงานระดับเขต

การเล่านิทานคุณธรรม
เกิดจากผลที่ได้รับจากกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับศูนย์เครือข่าย เข้าแข่งขันเล่านิทาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
และเข้าแข่งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชนกวนันท์ ดีน่า

การเขียนตามความรู้สึก อ่านคล่อง เขียนคล่อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขียนจดหมายถึงคุณครูต้นทาง จากโรงเรียนวังไกลกังวล
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ได้เรียนทางทีวีจากโรงเรียนวังไกลกังวล แต่นักเรียนมีความรักและผูกพันธ์กับคุณครูที่สอนจากโรงเรียนต้นทางมาก จึงได้เขียนจดหมายถึงคุณครูด้วยความรู้สึกของเด็กน้อยที่มีจิตใจใสซื่อ  สะอาดและบริสุทธิ์จริง ๆ คุณครูประจำชั้นปลายทาง ที่สกลนคร (นางสุนทยา คำมุงคุณ)ได้ช่วยส่งจดหมายถึงคุณครูต้นทางที่โรงเรียนวังไกลกังวล ด้วยการสื่อสารทางเฟสบุค เมื่อคุณครูต้นทางนำออกอากาศทางทีวีในชั่วโมงที่เรียน ว่าได้รับแล้วจดหมายแล้ว  นักเรียนดีใจมาก และมีความสุขกับการเรียน

ระดับเขต 55

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย 2555
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

2013-06-19 08.28-tile

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

anigif

(คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ)

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
ศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

309499_284703634895992_77991724_n[1]-tile

นายธนากร งามชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
เยี่ยมชมและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
ศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

anigif

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว)

การเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ทัศนศึกษาพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

anigif1

คลิกที่ภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

1. ด้านบริหารจัดการส่งเสริมการอ่าน
– โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการส่งเสริมการอ่าน
-จัดให้มีสื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
-การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน
-โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
ในการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านการอ่าน

anigif2

คลิกที่ภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

2. ด้านมาตรฐานการส่งเสริมการอ่าน
ครูผู้สอนและผู้บริหารเป็นต้นแบบการอ่าน
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมส่งเสริมการอ่าน
การจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอ่าน

anigif3

คลิกภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อไหว

3.ด้านประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต

สภาดแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการอ่าน
การบริหารจัดการห้องสมุด
มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน
ครูบรรณารักษ์ / ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดมีคุณภาพ

anigif4

คลิกภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

4.ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
– เชิงปริมาณ
– เชิงคุณภาพ

เวปรางวัล ครูดีในดวงใจ  https://www.youtube.com/watch?v=RwhU5chBskY
เวปรางวัล ครูสอนดี  https://www.youtube.com/watch?v=mW-NzNm5Rb4
เวปเข้าแข่งขันขับร้องเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน   https://www.youtube.com/watch?v=9jbWN8Y2vjM

anigif5

คลิกภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

5.ด้านคุณภาพเชิงประจักษ์
– อ่่านหนังสือที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
– อ่านบทประพันธ์ บทอาขยาน

anigif6

คลิกภาพข้างบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

กิจกรรมฝึกสมาธิหน้าเสาธง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในแต่ละวัน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้มีความสุขในรอบรั้วโรงเรียน

ชัยภูมิ

ภาพรวมปั้นดินน้ำมัน

คุณครูทัศนีย์ วงษ์สินธุ์และคุณครูสุรีรอง วาทีธรรม
และคณะครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน
งานมหกรรมวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ

เพลงชีวิตดอกไม้แกร่ง2

(เนื้อหาเพลงบรรยายชีวิตครูสุนทยา คำมุงคุณ
พ่อแม่แยกทางกัน ต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อการศึกษา หาเงินเรียนเอง)

…..โอ้ชีวิตคิดมาน้ำตาตก ในหัวอกปวดร้าวเศร้าขื่นขม ภาพความหลังฝังใจในอารมณ์ ทนตรอมตรมลำบากเพราะยากจน ต้องช่วยแม่ขายผักเป็นหลักใหญ่ ก่อนจะไปโรงเรียนเพียรฝึกฝน แม้ลำบากเพียงใดใจสู้ทน ด้วยขัดสนเงินทองต้องทนเอา …..ไปเก็บผักตามทุ่งนาประสาเด็ก ตัวเล็กเล็กผิวกร้านแดดที่แผดเผา ทำงานช่วยพ่อแม่แม้หนักเบา ทุกข์โศกเศร้าชอกช้ำก็จำใจ นั่งขายผักช่วยแม่แลขวาซ้าย ด้วยใบหน้าอมทุกข์ไม่สุขใส อนาคตมืดมนทนเข็ญใจ จนเติบใหญ่พากเพียรได้เรียนครู ผ่านชีวิตลำบากมากหนักหนา ก่อนจะมาถึงวันนี้ที่สวยหรู พอลืมตาอ้าปากได้ใจเชิดชู ต้องเรียนรู้ปัญหาสู้ฝ่าฟัน จากเด็กหญิงตัวเล็กแต่เหล็กกล้า ลูกแม่ค้าขายผักรักสุขสันต์ คุณความดีที่สมสร้างคือรางวัล ชีวิตฉัน… “ดอกไม้แกร่งกลางแรงลม”

ฟังเพลงชีวิตดอกไม้แกร่ง2  คลิก     https://www.youtube.com/watch?v=3oHZnpnIT88&feature=plcp

ฟังเพลงชีวิตดอกไม้แกร่ง1 คลิก  https://www.youtube.com/watch?v=jAMTACNICaA

เพลงครูดีในดวงใจ

(เนื้อหาเพลงบรรยายชีวิตและการทำงานของครูสุนทยา คำมุงคุณ)

ชีวิตฉันนั้นใฝ่เรียน ต้องอ่านต้องเขียนเพื่อศึกษา
จบมหาลัยออกมา เอกประถมศึกษาที่ต้องการ
ก่อนมาบรรจุเป็นครู ชีวิตต้องสู้ เป็นแม่ค้า ขายปลา 
ขายผักตามประสา ขายไอศครีมตามบุญงาน
เมื่อวันเวลาผ่านไป สิ่งที่วาดไว้ก็สมหวัง 
สอบบรรจุได้ดีใจจัง เป็นแม่พิมพ์สมดังที่วาดฝัน
ตั้งใจสอนภาษาไทย  ให้เด็กไทยได้อ่านออก 
ถึงเหนื่อยแค่ไหนไม่ขอบอก เป็นดอกไม้แกร่งกลางแรงลม
หัวใจทำงานคือการสอน  ถึงหนาวถึงร้อนไม่เคยบ่น 
อุทิศตนเพื่องานไม่เหน็จเหนื่อย ไม่ท้อไม่ถอย สู้เพื่องาน 
ทำเพื่อเด็กไทยใจมุ่งหวัง หลอมรวมพลังพุ่งพวยออก 
สร้างสรรค์ให้เด็กบ้านนอก ได้เล่าได้เรียนมีงานทำ
จวบจนฉันจบการศึกษา มหาบัณฑิตที่ฝันใฝ่ 
สุขใจแค่ไหนไม่บอก รับใบปริญญาเดินยิ้มไป 
รีบเข้าห้องเรียนเร่งรีบสอน พร้อมทำผลงานให้เลื่อนซี  
รางวัลตอบแทนครูสอนดี เชิดชูเกียรติไว้ให้ก้องไกล 
รางวัลครูดีในดวงใจ ฝากผลงานไว้ให้เลื่องลือ  
ฉันคือดอกไม้แกร่งกลางแรงลม อยากชมผลงานนั้นมากมี

ดนตรี…..

สังคมเมืองไทยทุกวันนี้  เสื่อมถอยศีลธรรมอันดี ครูคือแม่พิมพ์ที่ดี จรรโลงไว้เพื่อไทย  ทุกภาคส่วนมารวมพลังหยุดยั้งความชั่วที่มากมี มาสร้างเด็กไทยให้ได้ดี  นานาประเทศไร้เทียมทัน   เรียนร่ำเรียนเข้าไป รัฐจัดไว้ให้เรียนฟรี  ทุนยืมเรียนก็มากมี  เรียนฟรีจนถึงมหาลัย

Solo…..

หัวใจทำงานคือการสอน   ถึงหนาวถึงร้อนไม่เคยบ่น  อุทิศตนเพื่องานไม่เหน็จเหนื่อย ไม่ท้อไม่ถอย สู้เพื่องาน  ครูดีศิษย์ดีให้ท่องไว้ เป็นคติเตือนใจได้เสมอ  ส่งทางเด็ก ๆ ให้ได้เจอหนทางชีวิตอันงดงาม

ฟังเพลง ครูดีในดวงใจ (ผลงานความภูมิใจของดอกไม้แกร่ง กลางแรงลม )https://www.youtube.com/watch?v=RwhU5chBskY

เวปกลอนดอกไม้แกร่ง

อ่านกลอนดอกไม้แกร่งกลางแรงลม(ครูสุนทยา คำมุงคุณ)
แต่งกลอนโต้ตอบกับเพื่อน ๆ ตามอารมณ์กลอน ได้ที่เวปนี้นะคะ

http://nagglon.wordpress.com/category/%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%a1/

เพลงแอบมอง

เนื้อเพลงแอบมอง

Cm Bb Gm Cm Eb 3 Bb Gm Cm Gm Cm Db Gm Cm Cm
ฉันมีหัวใจ อ่อนไหวแต่ก็แข็งแกร่ง ฝ่าลมพายุพัดแรง ก็อ่อนเอนไหว ทั้งๆที่รู้ ซ่อนเก็บแอบไว้ในใจ Cm Db Db Bb
ไม่เห็นไม่เจอง่ายๆ เป็นดอกไม้แกร่งกลางแรงลม
Bb Gm Cm Bb Cm Db Gm Cm Cm
ขยันทำงาน เรื่องสอนไม่เคยเหน็ดเหนื่อย ขอเพียงได้รับแรงใจ จากคนที่แอบจ้องมอง รู้ตัวดี ว่าคุณมีเจ้าของ
Cm Db Db
ให้คุณได้แค่แอบมอง เท่านี้ก็สุขพอแล้ว
FM Cm Cm Cm Gm Cm Cm
……..หัวใจแกร่ง ลมแรงสุดจะต้านไหว ความรักแทรกลึกในใจ อ่อนไหวเมื่อยามพบเจอ เก็บไปฝันยามคิดถึงเธอ
Cm Gm Bb
เผลอใจได้แต่มองเหม่อ เก็บไว้ไม่ให้ใครเห็น
Bb Gm Cm Gm Cm Db Gm Cm Cm
ฉันมีหัวใจ ฉายาว่าดอกไม้แกร่ง ไม่ยอมลู่ลมหมดแรง อ่อนไหวสิ้นหวัง ถึงแม้รัก ยอมหักใจไม่จีรัง Eb Eb
มีคนแอบดูข้างๆ เท่านี้ก็สุขใจแล้ว
CM CM CM CM Db CM Db Db

ฟังเพลงแอบมอง https://www.youtube.com/watch?v=jCu_8b-fQOM

Previous Older Entries